Cookie page

Integritetspolicy & cookie information

Inledning 

Lantmännen ekonomisk förening och dess koncernbolag (”Lantmännen” eller ”vi”) behandlar personuppgifter om dig som besöker och använder våra webbplatser, mobilapplikationer och plattformar i sociala medier (”Digitala Kanaler”) och om dig som deltar i kampanjer och tävlingar som anordnas av något av bolagen inom Lantmännen eller som kontaktar oss i anledning av kundärenden.

Denna integritetspolicy beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter, och vilka rättigheter du har i anslutning till det, och även vilka cookies som används i anslutning till våra Digitala Kanaler.

Denna version av integritetspolicyn har anpassats för Lantmannen Unibake, Korvbrödsbagarns, Digitala Kanaler.

Lantmännen värnar om din personliga integritet och eftersträvar en hög skyddsnivå vid all behandling av personuppgifter. All behandling av personuppgifter inom Lantmännen sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från den 25 maj 2018 Dataskyddsförordningen (GDPR)1 . Då de flesta av Lantmännens bolag omfattas av europeisk lagstiftning utgår denna policy ifrån Dataskyddsförordningen, GDPR. Lokal personuppgiftslagstiftning utanför EU/EES beaktas i relevanta fall.

I anslutning till Lantmännens digitala tjänster kan specifik information om personuppgiftsbehandling ges och den har i så fall företräde framför denna allmänna information.

1Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en levande fysisk person. Det innebär att vitt skilda uppgifter som t.ex. namn och kontaktuppgifter, IP-adresser, tävlingsbidrag, köphistorik, ärendeinformation och fotografier utgör personuppgifter.

Vilka personuppgifter om dig samlar vi in?

Vid besök i våra Digitala Kanaler

När du besöker eller använder våra Digitala Kanaler kan vi komma att samla in sådana uppgifter som du själv väljer att lämna till oss, t.ex. ditt namn, postadress, e-postadress och mobilnummer. Personuppgifter kan även samlas in genom cookies som beskrivs i punkten ”Information om cookies- och hur du ska undvika cookies”.

Vid deltagande i tävlingar, andra marknadsaktiviteter, utvärderingar eller smakpaneler

Om du deltar i tävlingar eller andra marknadsaktiviteter som anordnas av något av bolagen inom Lantmännen kan tävlingsbidrag och andra uppgifter om dig som är nödvändiga t.ex. för att administrera vinster, komma att behandlas. Om du är med i en utvärderingsaktivitet gällande någon av Lantmännens produkter behandlas även dina omdömen och förslag, samt uppgifter om kön och ålder. Vid smakpaneler behandlas i tillägg även eventuella matallergier.

Vid kontakter med vår kundtjänst och annan kommunikation

I kommunikation med oss, t.ex. vid frågor till vår kundtjänst eller i ärende som rör reklamation av produkt som producerats av något av bolagen inom Lantmännen, kan vi förutom dina kontaktuppgifter, komma att behandla t.ex. ärendeinformation, kundnummer, klagomål, önskemål och andra uppgifter som du lämnar om dig själv i kontakten med oss.

För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter?

Beroende på om du besöker våra Digitala Kanaler, deltar i tävlingar, andra marknadsföringsaktiviteter, utvärderingar eller smakpaneler eller kommunicerar med oss i andra sammanhang behandlar vi dina personuppgifter för olika ändamål:

 • För att tillhandahålla tjänster eller produkter som du beställt och administrera vårt avtal med dig;
 • För att kommunicera med dig och administrera ditt ärende(t.ex. hantera reklamationer/skador, klagomål eller synpunkter etc.);
 • För att hantera och bemöta rättsliga krav t.ex. vid en tvist eller rättsprocess;
 • För att administrera event, tävlingar och vinster. Tävlingsbidrag kan komma att publiceras vid marknadsföring;
 • För att följa upp och utvärdera Lantmännens produkter t.ex. genom smakpaneler;
 • För att underhålla, utveckla, testa och förbättra våra Digitala Kanaler och de tekniska plattformar som de tillhandahålls på;
 • För att upprätta statistik rörande användningen av våra Digitala Kanaler; samt
 • För att marknadsföra produkter och tjänster från bolagen inom Lantmännen (även via e-post och sms/mms) som kan vara av intresse för dig. Om du inte vill ta del av sådan information, vänligen kontakta oss på dataskyddsombud@lantmannen.com. Elektronisk marknadsföring kan du även välja bort via länk i våra utskick.

Laglig grund för vår personuppgiftsbehandling

Lantmännen behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter då det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig, hantera eventuella reklamationer eller andra typer av kundtjänstärenden. Vi behandlar också personuppgifter när vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av det, t.ex. ett intresse av att få marknadsföra oss mot besökare på våra Digitala Kanaler, ett intresse av att utveckla våra Digitala Kanaler eller kommunicera med dig t.ex. via kundtjänst.

Om Lantmännen skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som enligt tillämplig lagstiftning kräver ditt samtycke, så kommer vi att inhämta ditt samtycke i förväg.

Gallring

Dina personuppgifter kommer att behandlas av Lantmännen endast så länge som det behövs för att uppfylla ändamålen med behandlingen. Vi har rutiner på plats för att uppgifterna därefter raderas.

Säkerhet till skydd för personuppgifter

Lantmännen värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och vidtar i detta syfte lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.

Begränsningar i utlämnande av personuppgifter

Lantmännen kan anlita externa samarbetspartners att utföra uppgifter för Lantmännens räkning, t.ex. för att tillhandahålla IT-tjänster eller hjälpa till med marknadsföring, analyser eller statistik. Utförandet av dessa tjänster kan innebära att Lantmännens samarbetspartners, både inom EU/EES och utanför EU/EES, får tillgång till dina personuppgifter. Bolag som hanterar personuppgifter för Lantmännens räkning får alltid underteckna avtal med Lantmännen för att vi ska kunna säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter även hos våra samarbetspartners. I relation till samarbetspartners utanför EU/EES vidtas särskilda skyddsåtgärder, som t.ex. att teckna avtal som inkluderar de standardiserade modellklausuler för dataöverföring som antagits av EU-kommissionen och som finns tillgängliga på EU-kommissionens webbplats.

Lantmännen kan även komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som t.ex. polisen eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Lantmännen kommer inte att lämna ut dina personuppgifter i någon annan utsträckning än vad som beskrivs i denna punkt.

Externa länkar

Lantmännens Digitala Kanaler kan ibland innehålla länkar till externa webbplatser eller tjänster som vi inte kontrollerar. Om du följer en länk till en extern webbplats uppmanas du att ta del av de principer för personuppgiftsbehandling och information om cookies som gäller för den aktuella sidan. Denna integritetspolicy gäller endast för Lantmännens Digitala Kanaler.

Rätt till information och rätt att inge klagomål

Du har vissa rättigheter i förhållande till det bolag inom Lantmännen som är personuppgiftsansvarig för sina personuppgifter (se kontaktinformation nedan):

 • Rätt till tillgång (registerutdrag) – en rätt att få bekräftelse på och information om din personuppgiftsbehandling.
 • Rätt till rättelse – en rätt att få felaktiga uppgifter rättade.
 • Rätt till radering – en rätt att få uppgifter borttagna. Denna rätt är begränsad till sådana uppgifter som enligt lag endast får behandlas med ditt samtycke, om du tar tillbaka samtycket och motsätter dig behandlingen.
 • Rätt till begränsad behandling – en rätt att kräva att personuppgiftsbehandlingen begränsas, exempelvis om du motsätter dig uppgifters riktighet. Under tiden som riktigheten undersöks är Lantmännens tillgång till uppgifterna begränsad.
 • Rätt till dataportabilitet – en rätt att kräva att personuppgifter flyttas från en personuppgiftsansvarig till annan. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.

Information om cookies - och hur du kan undvika cookies

Lantmännens användning av cookies

Vi använder cookies på våra webbplatser. En cookie är en liten textfil som placeras på din dator för att exempelvis underlätta vissa funktioner, som navigering på webbplatsen. Vi använder även cookies för att samla statistik om antalet besökare på webbplatsen och för att få information om hur webbplatsen används. Denna information gör det möjligt för oss att utveckla och optimera webbplatsen. Slutligen använder vi cookies för att se vilka annonser som är relevanta för dig och för att kunna utvärdera våra reklamkampanjer. Dessa cookies spårar bland annat om du sett en reklamkampanj för andra koncernbolag på en annan webbplats och sedan kommit till Lantmännens webbplats.

Den information som samlas in via cookies på våra webbplatser används endast för Lantmännens ändamål, dvs. inte för tredje parts ändamål. Cookies används ibland för att samla in uppgifter som anses utgöra personuppgifter, som t.ex. IP-adresser och information kopplad till IP-adressen, men inga personuppgifter som är direkt hänförliga till dig som person.

Cookies kan antingen raderas automatiskt när användaren stänger sin webbläsare (så kallade ”session-cookies”) alternativt lagras på användarens dator för att underlätta vid framtida besök på webbplatsen (så kallade ”permanenta cookies”). Även permanenta cookies ska tas bort automatiskt efter en viss angiven tid.

De cookies som används på denna Digitala Kanal beskrivs i tabellen nedan. 

Name

Type of cookie and function

Data stored

Storage period

ASP.NET_SessionId

 

This cookie is required for the website to function and is generated when you visit the site.

Required to identify the client with the web session.

Deleted when the web browser is closed.

 

 

Epi:NumberOfVisits

 

Used if you are using EPiServer personalisation. The criterion keeps track of which block or “banner” to display. May also apply to content in free text.

Improves the customer’s experience of the website.

Persistent cookie that is deleted after 2 years, when you return to the website (updated in event of activity).

BIGipServerlantmannen.se_HTTP_Pool

This cookie is used for load balancing.

A technical solution to support more simultaneous users.

Deleted when the web browser is closed.

Google Analytics: _utmat

Used to control the time interval on request from Google Analytics.

Tool to analyse visitor behaviour in order to improve customer experience and ensure the functionality of the website.

Deleted after 10 minutes.

Google Analytics: _utma

 

Used to distinguish between visitors and sessions. The cookie is updated each time the page is visited and the data are sent to Google Analytics.

Tool to analyse visitor behaviour in order to improve customer experience and ensure the functionality of the website.

Deleted 2 years after the latest visit (updated in event of activity).

Google Analytics: _utmb

 

Used to determine new sessions for each page visit. The cookie is updated each time the page is visited and the data are sent to Google Analytics.

Tool to analyse visitor behaviour in order to improve customer experience and ensure the functionality of the website.

Deleted 30 minutes after the latest visit (updated in event of activity).

Google Analytics: _utmc

 

Used to determine new sessions for each visit. The cookie is updated each time the page is visited and the data are sent to Google Analytics.

Tool to analyse visitor behaviour in order to improve customer experience and ensure the functionality of the website.

Deleted when the web browser is closed.

 

Google Analytics: _utmz

 

Stores the traffic source or campaign that explains how the user reached Lantmännen´s website. The cookie is updated each time the page is visited and the data are sent to Google Analytics.

These cookies are used to display adverts that are relevant to the visitor and to find out how many visitors see an advertising campaign for Lantmännen on other sites and then make purchases on Lantmännen’s website as well as to evaluate Lantmännen’s advertising campaigns.

Deleted 6 months after the latest visit (updated in event of activity).

Lantmannencountrypreferences

Used to determine which country website you should be directed towards and remember this for your next visit. 

Your language and/or country preference

Expires: Do not expire unless you delete your browser cookies

Cookie policy accepted

Used to determine if you accepted our cookie policy or not.

Your acceptance of cookies

Expires: 6 months

hubspotutk

This cookie is used for to keep track of a visitor's identity. This cookie is passed to HubSpot on form submission and used when de-duplicating contacts.

Tool to analyse visitor behaviour in order to improve customer experience and ensure the functionality of the website and digital marketing.

Expires: 10 years

__hssc

This cookie keeps track of sessions. This is used to determine if we should increment the session number and timestamps in the __hstc cookie. It contains the domain, viewCount (increments each pageView in a session), and session start timestamp. 

Tool to analyse visitor behaviour in order to improve customer experience and ensure the functionality of the website and our digital marketing.

Expires: 30 min

__hssrc

Whenever HubSpot changes the session cookie, this cookie is set. We set it to 1 and use it to determine if the you have restarted your browser. If this cookie does not exist when we manage cookies, we assume it is a new session.

Checks the reason for the new session whenever HubSpot changes the session.

Expires: None. Session cookie

__hstc

The main cookie for tracking visitors. It contains the domain, utk.

initial timestamp (first visit), last timestamp (last visit), current timestamp (this visit), and session number (increments for each subsequent session).

Expires: 10 years

messagesUtk

This cookie is used to recognize your chat with us via the livechat. If you leave our site before you're added as a contact, you will have this cookie associated with your browser. If you have a history of chatting with a us and return to our site later in the same cookied browser, the messages tool will load your conversation history with us. 

Chat and messages from earlier contact through the livechat.

Unknown

Hur du undviker cookies

Om du inte accepterar användning av cookies kan din webbläsare ställas in så att den automatiskt nekar lagring av cookies eller informerar dig varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Om din webbläsare nekar cookies kan det medföra att funktionaliteten på webbplatsen begränsas.

Sociala nätverk

Webbplatsen bäddar ibland in innehåll och delningsverktyg från sociala nätverk. Dessa leverantörer kan därmed komma att använda cookies på Lantmännens webbplats. Lantmännen har ingen åtkomst till, och kan inte styra över dessa cookies eller de uppgifter de samlar in. Du bör kontrollera relevant tredje parts webbplats för ytterligare information om dessa cookies och om hur du kan välja bort mottagandet av dem.

Kontaktinformation vid frågor om personuppgifter och cookies

Personuppgiftsansvarig för behandling av dina uppgifter är Lantmännen ek för, eller i förekommande fall ett annat bolag inom Lantmännen. Om du har frågor rörande hur Lantmännen ek för behandlar dina personuppgifter eller använder cookies, eller vill ha upplysning om och kontaktuppgifter till utsedda dataskyddsombud/ansvarig roll för personuppgiftsfrågor i övriga bolag inom Lantmännen, är du välkommen att kontakta Lantmännen ek förs dataskyddsombud/ ansvarig roll för personuppgiftsfrågor på dataskyddsombud@lantmannen.com.